محتوای به روز


در مهد کودک و پیش دبستانی مه و مهر محتواها بر اساس نیاز روز کودکان ، توسط مربیان متخصص و متدیسم مهد طراحی می گردد و لازم به ذکر است که هر سال محتواها به روز رسانی می گردد.چرا که ما معتقدیم درصد زیادی از محتوای دیروز برای کودک امروز کاربردی نیست.