ثبت نام در کارگاهها و دوره ها

کودکانه
desk
کلاس سعیده جون بیش2
هزینه دوره 2,000,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 99/7/1
زمان پایان 99/3/30
روز شنبه تا5شنبه
ساعت 7تا15
جلسات 0
ظرفیت 8
باقیمانده 8
ثبت نام
مادر شاد-کودک شاد
هزینه دوره 120,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع
زمان پایان
روز
ساعت
جلسات 5
ظرفیت 15
باقیمانده 15
ثبت نام
کارگاه تربیت جنسی
هزینه دوره 100,000 تومان
نوع دوره حضوری
توضیحات مشاهده
زمان شروع 1399-02-31
زمان پایان
روز
ساعت
جلسات 1
ظرفیت 10
باقیمانده 10
ثبت نام